شرایط و ضوابط استفاده

شرایط و ضوابط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت لیزینگ کارآمد می باشد.

مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت لیزینگ کارآمد می باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (لیزینگ کارآمد ) اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

شرایط استفاده از خدمات سایت

به محض ورود شما به سایت یا پذیرش عضویت شما در سایت لیزینگ کارآمد ، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.

طراحی و اجرا: سایت طراحان