تعرفه خدمات

مبلغ اقساط دریافتی تسهیلات توسط شرکت لیزینگ کارآمد

 ردیف   مبلغ تسهیلات  مدت دوره  تناوب  نرخ سود مبلغ هر قسط
 ۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶ ۱۲۱% ۳۷,۶۷۵,۰۶۷
 ۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۱۲۱% ۵۱,۳۸۵,۶۵۱
 ۳ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۱۲۱% ۹۳,۱۱۳,۷۷۴
 ۴ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶ ۱۲۱% ۱۱۳,۰۲۵,۲۰۲
 ۵ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۱۲۱% ۱۵۴,۱۵۶,۹۵۳
 ۶ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۱۲۱% ۲۷۹,۳۴۱,۳۲۱
 ۶ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶ ۱۲۱% ۱۸۸,۳۷۵,۳۳۷
 ۶ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۱۲۱% ۲۵۶,۹۲۸,۲۵۵
 ۹ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲ ۱۲۱% ۴۶۵,۵۶۸,۸۶۹

توضیحات :

  • مبالغ فوق به ریال است.
  • نرخ سود تسهیلات اعطایی مطابق با نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
طراحی و اجرا: سایت طراحان